Energioptimering

electric maintenance 2I takt med att energi- och miljökrav ökar ställs också högre krav på dig som fastighetsägare. Priset på energi stiger och utgör idag en större del av de totala driftkostnaderna för en fastighet. Vi har lång erfarenhet av att analysera och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt.

Energioptimering kan handla om att ta vara på värme som finns i andra system, till exempel värmeåtervinning från livsmedelskyla för att slippa tillskottsvärme till lokalen, eller värmeöverskott i produktionen där en värmepump återvinner värmen.

Utredning och åtgärder
En energiutredning av fastigheten utförs av våra specialister med målet att sänka energikostnaderna och minska miljöbelastningen. Vi genomför även de föreslagna åtgärderna och garanterar därmed att det blir den besparing som vi lovat.

En väl fungerande fastighet - alla tjänster

-

Driftövervakning

Från vår driftcentral kan vi effektivt styra övervakningen av din fastighets system och energiflöden.

Fastighetsförvaltning

Med en lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning skapar vi bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

Teknisk service och underhåll

Med oss som samarbetspartner får du tillgång till våra specialister inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik.

Projektering och entreprenader

När det är dags att utveckla din fastighet tar vi fram beslutsunderlag och genomför ny- och ombyggnation av tekniska installationer.

Energioptimering

Vi har lång erfarenhet av att analysera och ta fram förslag på energilösningar som sparar kostnader på lång sikt.

Sodexo Serviceportal

ServiceportalenSodexo Serviceportal samordnar all information som är relevant för att kvalitetssäkra vår serviceleverans till dig som kund och för att utveckla vår affärsrelation.

Affärslösningen för fastighetsägare

Inside 120x100Inside by Sodexo är vårt koncept för kontorsbyggnader och företagsparker. Genom Inside presenterar vi en affärsmodell för integration med olika typer av arbetsplatslösningar där miljö, tjänster och processer samverkar och bidrar till att företaget utvecklas och blir lönsamma.