Miljö

Vår långsiktiga målsättning att minska miljöpåverkan i vår egna verksamhet men även att bidra till att våra kunder når sina miljömål. Det handlar bland annat om att arbeta med hållbara inköp, främja hållbar utrustning och elförsörjning, minska mängden organiskt och icke organiskt avfall samt minska mängden utsläpp från våra transporter.

Transporter
Vi arbetar för att i möjligaste mån minska miljöpåverkan från transporter av varor och personal. Det gör vi genom att ställa krav på våra leverantörer om förbättrad samordning av leveranser till våra uppdrag, samt genom att styra inköpen till färre leverantörer för att minska det totala antalet leveranser.

Vi arbetar även med att miljöanpassa vår distribution. Vi har utbildat alla våra chaufförer i ”ecodriving” och har 4 biogaslastbilar för matdistribution. Dessutom ställer vi krav på och följer upp leverantörernas fordon och val av transporter.

Energianvändning
Vi har väl utvecklade rutiner för att minska energianvändningen på våra uppdrag. Arbetet med energieffektiviseringen bedrivs i nära samarbete med kunderna. Därtill arbetar vi givetvis också för att följa upp och vidta åtgärder för att minska energianvändningen i den egna verksamheten. I Sverige har Sodexo valt att endast köpa klimatneutral vattenkraftsel när vi själva har möjlighet att välja elleverantör.

Hur går våra inköp till

 

Etik, säkerhet, kvalitet, spårbarhet är de ord som leder upphandlingsprocessen på Sodexo

Sodexo kapar koldioxidutsläppen

242x41_co2

I samarbete med Världsnaturfonden WWF har Sodexo utvecklat en metod för beräkning av hela koncernens totala koldioxidutsläpp. Nu sätter Sodexo upp mål för att minska sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp med en tredjedel fram till 2020.

242x40_STOPHUNGER
Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar vi efter att spela en aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen. I Sverige arbetar vi med projektet Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet.