Miljö

Vår långsiktiga målsättning att minska miljöpåverkan i vår egna verksamhet men även att bidra till att våra kunder når sina miljömål. Det handlar bland annat om att arbeta med hållbara inköp, främja hållbar utrustning och elförsörjning, minska mängden organiskt och icke organiskt avfall samt minska mängden utsläpp från våra transporter.

525x165 Tallrik och jordglob

Inom ramen för Better Tomorrow Plan arbetar vi med initiativ för att minska både vårt organiska och icke-organiska avfall. Då 95 % av vårt totala avfall består av organiskt avfall och förpackningsmaterial, är just minskningen av matsvinnet ett högt prioriterat område.

Minska matsvinnet - ett långsiktigt miljöarbete
Den mat vi äter, och den vi slänger, står för en betydande klimatpåverkan. Utsläppen måste minskas radikalt för att samhället ska nå de uppsatta klimat- och miljömålen. Matsvinnet motsvarar omkring en tredjedel av all mat som produceras i världen (källa: FAO Nordic).

2012 intensifierade Sodexo i Sverige arbetet för att minska andelen slängd mat i våra restauranger och kök. Vi har upprättat ett permanent och integrerat system för att mäta och minska andelen mat som slängs till ett minimum. På så sätt kan vi optimera våra matinköp och vår råvaruanvändning.

Arbetet, som inte är ett projekt utan en del i den ordinarie verksamheten, omfattar alla våra skolrestauranger, företagsrestauranger och produktionskök. En framgångsfaktor är att vi lyckats integrera uppföljningen och återrapporteringen av matsvinn i vårt ekonomisystem.

Under 2013 lyckades vi minska matsvinnet avsevärt och därmed minskade vår klimatpåverkan med totalt 198 ton koldioxidekvivalenter.

Eget utvecklat rengöringsmedel
Sodexo har utvecklat ett eget sortiment av rengöringsmedel och andra kemiska produkter, där samtliga medel uppfyller de högt ställda kriterierna i Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra Miljöval”.

Rengöringsmedlen förpackas i högkoncentrat, vilket minskat volymen av emballage och antalet transporter.