Näringsriktiga måltider och hälsa

Sodexo är erkänt ledande inom hållbarhetsfrågor i vår bransch. 2009 införde vi en koncerngemensam plan för löpande förbättringsarbete som ett redskap för vår dagliga verksamhet; Better Tomorrow Plan. Planen fokuserar på de frågor som vi har identifierat som grundläggande för vår marknad och våra intressenter.

canteen waste management

Vi har ett väl inarbetat system för säkra livsmedel som bygger på HACCP-principerna (Hazard Analysis Critical control Points). Systemet bygger på egenkontroll och omfattar rutiner, instruktioner, utbildningar, kontroller, avvikelsehantering och dokumentation.

För att säkerställa att egenkontrollen genomförs enligt plan samt har avsedd effekt, utför vi interna revisioner på samtliga enheter. Vid revisionerna granskas även lagefterlevnad, efterlevnad av hygienkrav samt övriga krav som ställs vid livsmedelshantering.

Vi gör även leverantörsbedömningar och revisioner på våra underleverantörer för att säkerställa livsmedelssäkerheten.

Så ska vi minska matsvinnet

90x90 Tallrik & jordglobMatsvinnet motsvarar omkring en tredjedel av all mat som produceras i världen. Som ledande måltidsleverantör vill och kan vi vara med och minska den andelen. Vi har upprättat ett permanent och integrerat system för att mäta och minska andelen mat som slängs till ett minimum.

Hållbara produkter

Vår målsättning är att använda hållbar utrustning och hållbart material i alla länder där vi har verksamhet. Målen berör allt från inköp av fisk och städprodukter, till säsongsanpassade råvaror.