Våra grundpelare

Vårt företag består av våra medarbetare, kunder, gäster, brukare och aktieägare. För att kunna leva upp till allas förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.

Gemensamma värderingar

 

Serviceanda

 • Kunder, gäster och brukare står i centrum för allt vi gör.

 • För att kunna ge dem alla service varje dag och på alla nivåer måste vi vara tillgängliga, lyssna, vara lyhörda för och leva upp till deras förväntningar, uppfylla deras behov och visa stolthet över den service vi ger dem.

 • Sodexo är ett stort och globalt företag, men vi är fortfarande ett lokalt företag där varje chef i driften är en sann entreprenör, nära sina kunder och med befogenhet att fatta beslut.

Laganda

Laganda

 • Laganda är nödvändigt inom all vår verksamhet - på våra uppdrag och inom alla supportfunktioner likaväl som inom företagsledningen.
 • Det är alla medarbetares samlade erfarenheter och kunskaper som ligger till grund för våra framgångar.
 • Laganda bygger på att lyssna och vara öppen, ha respekt för andra och vår mångfald, känna solidaritet med och visa respekt för fattade beslut och regler samt ge ömsesidigt stöd - speciellt under svåra omständigheter. För oss handlar laganda om ömsesidig respekt för varandra och att tillsammans arbeta mot gemensamma mål.

Utveckling

Vi månar om utveckling och ständig förbättring genom:

 • Vår vilja, men även genom den starka övertygelsen att det alltid går att göra saker bättre.

 • Utvärdering, uppföljning och utveckling av våra medarbetare.

 • Självkritik eftersom förståelse för våra framgångar likaväl som för våra misslyckanden är avgörande för ständiga förbättringar.

 • Balans mellan ambition och ödmjukhet.

 • Vår positiva övertygelse om att för varje problem finns en lösning, en innovation eller en förbättring att göra.

242x40_STOPHUNGER
Genom att etablera långsiktiga partnerskap strävar vi efter att spela en aktiv roll i utvecklingen av lokala samhällen. I Sverige arbetar vi med projektet Stop Hunger genom Sveriges Stadsmissioner och liknande stödorganisationer på olika platser i landet.

Sodexo som arbetsgivare

Sodexo som arbetsgivare

Våra framgångar är helt beroende av våra medarbetares kunnande, stolthet och tillfredsställelse över att leverera vår service inom alla våra verksamheter. Vi strävar efter att varje enskild individ, oavsett kvalifikationer, har möjligheten att löpande utveckla sin förmåga och avancera inom sitt ansvarsområde.