Styrning, samordning, leverans och utveckling av tjänster

Genom att fokusera på din kärnverksamhet kan du som kund nå framgång inom ditt segment. Vår kärnverksamhet är att samordna all den service du som kund behöver för att din verksamhet ska nå framgång och utvecklas.Service Management för oss innebär styrning, samordning, leverans och utveckling av de tjänster och den service som stödjer din organisations eller ditt företags kärnverksamhet. För att lyckas med detta arbetar vi efter ett välbeprövat arbetssätt. Genom att tillsammans följa detta arbetssätt tydliggörs servicefunktionernas omfattning och utförande.

Vårt arbetssätt är uppbyggt i 4 steg:

1. ANALYSERA

Genom att identifiera och analysera ditt servicebehov på kort och lång sikt etablerar vi en gedigen plattform för framtiden. I det första steget samlas kunddata in och vi genomför en analys kopplat till ditt servicebehov. Vid analysen identifieras förutsättningar som utgör ramarna för vårt fortsatta arbete tillsammans. Vi vet att ditt servicebehov förändras över tid i takt med att din kärnverksamhet utvecklas.

2. STRUKTURERA

Strukturen för servicelösningen för din verksamhet utformas utifrån resultatet av den genomförda behovsanalysen. Våra tjänstespecialister involveras i arbetet med att utforma en effektiv och strukturerad servicelösning för din verksamhet. Genom extern och intern utvärdering (benchmarking) säkerställer vi att vår servicelösning för din verksamhet är konkurrenskraftig.

3. DEFINIERA

Efter genomförd analys av servicebehov och utformning av servicelösning definieras och beslutas den kommersiella affärsmodellen för vårt samarbete. Operativa processer enligt Sodexos standard säkerställer avtalad servicenivå och kvalitetsuppföljning. För den avtalade servicelösningen anpassas systemlösningar och hjälpmedel som behövs för att säkerställa en effektiv och väl fungerande serviceleverans.

4. IMPLEMENTERA

Uppstarten och implementeringen av den framtagna servicelösningen genomförs effektivt och fokuserat med tydlig kommunikation mellan dig som kund och Sodexo. Ingående aktiviteter och leveranser i samband med implementeringen följs upp kontinuerligt och åtgärder kan vidtas snabbt vid eventuell avvikelse. Standardiserade och anpassade utbildningar genomförs för uppdragets ledning och driftsorganisation med en tydlig förankring till styrning, samordning, leverans och utveckling av serviceleveransen för din verksamhet.

Effektiv samordning genom Service Management - alla tjänster

-

Styrning, samordning, leverans och utveckling av tjänster

Vår kärnverksamhet är att samordna all den service du som kund behöver för att din verksamhet ska nå framgång och utvecklas.

Quality of Life Services

Sodexo loga tagline

Livskvalitet är en viktig faktor för välmående, samhällsutveckling samt företags och organisationers förmåga att prestera.

Våra grundpelare

cook in kitchenFör att kunna leva upp till alla våra intressenters förväntningar vet vi att det krävs kontinuerlig utveckling, en stadig tillväxt i företaget och att våra medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt. Därför genomsyras allt vårt arbete av vår mission, våra värderingar och etiska principer.