Våra tjänster inom städservice

Vi bidrar till att skapa en trivsam, välkomnande, hygienisk och frisk miljö. Vår städning syftar till att möbler, inredning, ytor och material ska få en lång livslängd. Dessutom ska vår städning förebygga och hindra smittspridning samt ge en ökad trivsel för kund, gäst eller medarbetare.

 

Frekvensstädning

Regelmässig städning utförs enligt överenskommen frekvens och tider. Behovet av rengöring och kvalitetsnivå samt leveransen av tjänsten regleras och avtalas tillsammans med kunden. Vi skapar en anpassad lösning som motsvarar behoven i verksamheten.

För att uppnå fullständig service görs en analys utifrån era behov av frekvensstädning. Analysen ger underlag för hur städningen ska utföras och hur ofta med hänsyn till era lokaler, yta, medarbetare, kunder, nedsmutsning och miljöåtaganden.

Funktionsstädning

Funktionsstädning utförs utifrån ett behovsanpassat synsätt. Vi optimerar städning och städresultat genom att fördela våra rengöringsinsatser utifrån det faktiska rengöringsbehovet. Tillsammans med kunden tar vi gemensamt fram vilken kvalitetsnivå som behövs och hur ofta den ska uppnås, för lokaler och utrymmen i kundens verksamhet.

Vår kompetens– din säkerhet för rätt leverans

Vårt mål är att leverera städtjänster enligt avtal med rätt kvalitet. Detta gör vi genom att förse våra medarbetare med den kunskap, erfarenhet och utbildning som krävs för att utföra professionell städtjänst. För alla medarbetare som arbetar inom Sodexo städtjänster görs det en utbildningsplan. Från anställningens början och fortlöpande genomför medarbetaren olika obligatoriska utbildningar. I vissa fall krävs specialkunskap och då har vi ett brett utbud på specialistutbildningar inom städområdet.

Obligatoriska städspecifika utbildningar:

 • Introduktion, städarens första dag

 • Välkommen till Sodexo

 • Miljöutbildning

 • Sodexos yrkesutbildning städ (service och kvalitet, städningens grunder och ekonomi, redskap, kemtekniska produkter, städsystem o metoder, ergonomi, friskvård, organisation o etik, golv, maskiner)

 • SRY- utbildning – för våra ledare

Specialistutbildningar vid behov, ett urval:

 • Miljövänlig, kemfri och professionell golvvård

 • Klottersanering

 • Renrumsstädning

 • Nordisk städstandard, INSTA 800

 • Dansk hygienstandard

En miljövänlig verksamhet – ger dig trygghet i ditt miljöarbete

Vi vet att kunden, likväl som vi själva, har krav på sig att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt. Att utföra våra städtjänster på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt är naturligt integrerat i vårt arbetssätt och stödjer miljöarbetet i våra kunders verksamhet.

I vår produktutveckling inom städtjänster strävar vi efter att utveckla metoder och redskap som tar hänsyn till miljö, ergonomi, ekonomi och som ger kostnadseffektiva lösningar. Vi använder så torra städmetoder som möjligt och samarbetar med leverantörer för att implementera nya kemfria golvvårdsmetoder samt städmaskiner som rengör med endast vatten.

Så kvalitetssäkrar vi vår leverans

 • Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-9001 och ISO-14001

 • Vi är auktoriserade genom Almega Serviceentreprenörerna

 • En tredje part granskar hela vår verksamhet och våra åtaganden

 • Kvalitetsmätning sker genom egenkontroll där varje medarbetare tar ansvar för det arbete som utförts samt interna kontroller för hela det avtalade städområdet

 • Vi alltid följer samma arbetsrutiner oavsett var er verksamhet är placerad geografiskt

 • Vi genomför regelbundna kundmöten för att stämma av leverans, avvikelser och för att hitta förbättringsåtgärder

Extra tjänster – för utökad service

Utöver den basleverans av städning som önskas kan vi även erbjuda andra tjänster för att ge dig en komplett service. Vi har stor erfarenhet och kunskap av att samordna och leverera extra tjänster för att hantera alla de behov som kan finnas i din verksamhet. Vi kan bland annat hjälpa dig med system och lösningar för:

 • Källsortering - och avfallshantering

 • Entrémattor

 • Hygienmaterial

 • Fruktservice

 • Blomskötsel

 • Fasadarbete

 • Utomhusskötsel

 • Paus- och fikaservice

 

Rena och hygieniska lokaler - alla tjänster

-

Städning

Vi har mångårig erfarenhet och stor kunskap kring städuppdrag inom hälso- och sjukvården. Professionellt utförda städtjänster minimerar smittrisker mellan anhöriga, vårdpersonal och patient.

Specialstädning

Vi har mångåring erfarenhet av specialstädning och kan göra en professionell bedömning som mynnar ut i förslag på åtgärder utöver den regelmässiga städningen.

Avfallshantering och återvinning

En miljömedveten arbetsplats förutsätter en väl fungerande källsortering och avfallshantering.