Denna debattartikel publicerades i Uppsala Nya tidning söndagen den 20 december

DEBATT
Arbetsgivare måste bli bättre på att leda arbetet på distans, skriver Ulf Wretskog och Linus Zackrisson.

Psykiatriska diagnoser står för ungefär hälften av alla pågående sjukskrivningar. Stiftelsen Understands samlade erfarenhet och kunskap säger att återhämtning, avgränsning mellan arbete och fritid samt ett ledarskap präglat av feedback och tydlighet i förväntningar, är väsentligt för att förebygga och fånga upp psykisk ohälsa i arbetslivet. En tillåtande kultur som gör det okej att prata om hur man mår - där chefer som ofta är kulturbärare har en avgörande roll - är också av högsta vikt.

Studier visar att chefer som har fått utbildning i att förebygga, upptäcka och hantera psykisk ohälsa har mycket större benägenhet att både öppna upp för samtal om ämnet och göra en översyn av medarbetarnas arbetsuppgifter och arbetssituation. Det har också visats att en fyra timmar lång utbildning för chefer gällande psykisk ohälsa, leder till en avsevärd minskning i arbetsrelaterad sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Att upprätthålla en tilllåtande kultur och ett ledarskap som minskar stress hos medarbetarna försvåras av det påtvingade distansarbetet under pandemin. Det är betydligt lättare att märka hur ens medarbetare mår när arbetsplatsen fungerar som en naturlig mötesplats, än när alla arbetar på distans. Oroväckande rapporter visar dessutom att ca 60 procent av arbetsgivarna uppger att de har ingen eller liten kunskap om ledarskap på distans, och endast en av fyra chefer har fått utbildning i psykisk ohälsa.

Samtidigt börjar svenskarna må allt sämre av att arbeta hemma. Man saknar det sociala samspelet, känner sig isolerade, har svårt att avgränsa arbetet till vanliga arbetstider, arbetar mer än vad man borde och upplever risker för sin egen hälsa.

Vi befinner oss nu i ett läge där smittspridningen är stor och alla som kan arbeta hemifrån uppmanas att göra det. Sodexo är ett av världens största företag inom arbetslivsservice och ser tydliga tecken på att distansarbetet dessutom är här för att stanna. Kontorsfastigheter sägs upp och många av Sodexos kunder, som är arbetsgivare till miljontals människor världen över, påbjuder distansarbete minst ett år till.

Det är arbetsgivarens ansvar att “vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna", som det formuleras i Arbetsmiljöverkets författningssamling 2015:4. Om inte den psykiska ohälsan ska eskalera i spåren av det påtvingade distansarbetet måste arbetsgivare nu kliva fram och ta sitt ansvar. Inte enbart av medmänsklighet och för att följa AFS 2015:4 - utan också för att det är viktigt ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

För arbetsgivare är den största kostnaden inte förenad med sjukskrivningar, utan med minskad produktivitet. 75 procent av de som upplever en nedsatt mental hälsa under pandemin uppger att deras produktivitet i jobbet påverkas negativt, enligt en undersökning gjord av Sodexo i samarbete med Harris Interactive.

Undersökningen består av 4 897 onlineintervjuer med representanter för anställda i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien, USA, Australien och Kina, och gjordes 20-27 oktober i år (Sodexo/Harris Interactive, 2020).

Som arbetsgivare bör man omgående:

  • Se till att arbetsplatsens chefer utbildas i hur psykisk ohälsa förebyggs, upptäcks och ska hanteras
  • Ta reda på hur medarbetarna mår: Kortare men frekventa medarbetarundersökningar är ett bra verktyg för att upptäcka psykisk ohälsa i tid
  • Distansanpassa ledarskapet: Den återkoppling, feedback och sociala umgänge som tidigare skett naturligt på arbetsplatsen måste nu i stället ske digitalt, på telefon eller på ett säkert sätt utomhus. Man bör också säkerställa att medarbetarna vet vad som gäller angående arbetstid och återhämtning vid distansarbete.

Psykisk ohälsa har länge varit ett växande folkhälsoproblem, och det påtvingade distansarbetet innebär psykiska påfrestningar för allt fler. Även om vi nu befinner oss i en exceptionell situation ser distansarbetet ut att bli det nya normala även efter pandemin, och ledarskapet måste anpassas därefter.

Det är viktigare än någonsin att arbetsgivare kliver fram och tar sitt ansvar för att trygga den psykosociala arbetsmiljön. Både för medarbetarnas psykiska hälsas skull, och för det egna företagets resultat.

 

Ulf Wretskog, vd, Corporate Services Sodexo Continental Europe

Linus Zackrisson, ordförande, stiftelsen Understand mot psykisk ohälsa

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo