Våra medarbetare är vår största tillgång och personifierar våra värderingar; Serviceanda, laganda och utveckling.

Etik är en avgörande faktor för vår framgång och en grundläggande pelare när det gäller våra åtaganden inom ansvarsfullt företagande.

Vi har nolltolerans när det gäller kränkande praxis, som exempelvis korruption eller brott mot mänskliga rättigheter. Vi är och kommer fortsättningsvis att vara ett företag som kunder, konsumenter, partners och andra intressenter kan lita på.  

För att behålla detta förtroende, går alla våra medarbetare och partners med på att respektera våra etiska principer:

Lojalitet

Att bry sig om livskvalitet innebär att förtroende har största prioritet i våra relationer. Sodexo står på en solid grund av lojalitet mot sina kunder, medarbetare och aktieägare, och har ärliga och öppna relationer med dem. Lojalitet är en av hörnstenarna inom vår verksamhet.

Transparens

Detta är en nyckelprincip inom Sodexo och tillämpas konsekvent med alla intressenter: kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare och allmänheten. Vi säkerställer att alla informeras på ett tydligt och exakt sätt om våra produkter, tjänster, åtaganden och prestationer.

Integritet

Vi tolererar inte och vi fördömer all praxis som inte baseras på ärlighet, integritet och rättvisa, oavsett var vi har verksamhet världen över. Vi klargör vår ståndpunkt för våra kunder, leverantörer och medarbetare och förväntar oss att de avvisar korrupta och orättvisa affärsmetoder.

Respekt för andra

Mänsklighet står i centrum inom vår verksamhet. Sodexo har åtagit sig att främja lika möjligheter för alla människor, oavsett etnicitet, ålder, kön, livsåskådning och levnadsval. Att förbättra livskvaliteten innebär att alla individer ska behandlas på ett respektfull, värdigt och hänsynsfullt sätt. 

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder