Ända sedan Sodexo grundades 1966 har ett ansvarsfullt företagande varit kärnan. Det var en innovativ idé på den som vi fortsatt att utveckla i takt med att företaget vuxit. Vi tror att företagets samhällsansvar är viktigare än någonsin eftersom våra medarbetare, kunder, leverantörer, konsumenter och aktieägare förväntar sig att vår tillväxt ska bidra till en global positiv inverkan.

Ansvarsfrågor är både en nödvändighet och en utmaning för varje organisation, och samarbete är ett viktigt förbättringsverktyg för alla parter. Vårt ansvarstagande är en solid fördel för våra kunder och leverantörer. De kan förlita sig på att våra erfarenheter kan hjälpa dem att uppnå deras egna hållbarhetsmål.

Identifikation av de viktigaste utmaningarna

År 2019 genomförde Sodexo sin andra väsentlighetsanalys med stöd av Business for Social Responsibility *. Den genomfördes som ett svar på stora sociala, samhälls- och miljöproblem, liksom på förändringar i marknaden och intressenternas förväntningar.

Resultaten av väsentlighetsanalysen visade på en ökad betydelse av begränsad klimatpåverkan, hälsosamma och hållbara måltider, minskning av matavfall samt ökad mångfald, rättvisa och inkludering. Resultaten har gjort det möjligt för oss att optimera genomförandet av olika initiativ och att hantera de risker som är förknippade med analysens resultat.

Ladda ner den tillgänglighetsanpassade versionen

Våra åtaganden och mål

Att välja en ansvarsfull tillväxt innebär en strävan efter att fortsätta göra bästa möjliga val, genom att fokusera på säkerhet och hälsa med en respekt för miljön. Vi måste förbättra vårt sätt att ta hand om våra medarbetare, maten och tjänsterna vi erbjuder och våra handlingar som samhällsaktör. 

Vår hållbarhetsplan Better Tomorrow 2025 styr hållbarhetsarbetet och vägleder oss framåt i de viktigaste frågorna. En del av dem har en direkt påverkan på vår verksamhet, medan andra berör oss indirekt.

Better Tomorrow 2025 följer riktlinjerna i FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) som lanserades 2015. De globala målen omfattar 17 nyckelområden som regeringar, företag och samhällen måste ta hänsyn till för att göra världen till en mer jämlik, rättvis och hållbar plats fram till 2030. Våra initiativ är framtagna och anpassade enligt dessa mål.

Ladda ner den tillgänglighetsanpassade versionen

Följ våra framsteg

I alla länder där vi är verksamma syns vårt företagsansvar tydligt i våra handlingar och policyer, och den stöttas av våra partners expertis. I enlighet med våra åtaganden utvärderar och delar vi våra framsteg enligt grundprinciperna för vår styrning.

Man som håller i en penna

Policyer och positionering

Vi vet hur viktigt det är att arbeta ansvarsfullt för att minska den negativa påverkan som kan uppstå från vår affärsverksamhet. Vi har implementerat policyer och uppförandekoder som våra partners måste följa. De klargör vår praxis och våra policyer när det gäller mänskliga rättigheter, djurskydd och upphandling.

Läs mer
Flera personer i närbild

Framsteg genom partnerskap

För att komma framåt i vårt hållbarhetsarbete och främja förändringar, samarbetar vi med internationella organisationer som delar våra värderingar och kämpar för samma saker. Bland de gemensamma initiativen finns ett särskilt engagemang för djurvälfärd, förbättrade upphandlingsmetoder och minskat avfall.

Två kvinnor som applåderar

Priser och utmärkelser

Det är våra värderingar, inte priser och utmärkelser, som driver oss att bedriva en ansvarsfull verksamhet. Men självklart känner vi oss hedrade och stolta över att våra ansträngningar och medarbetare uppmärksammas av andra. Utmärkelserna uppmuntrar oss att fortsätta förbättra vår långsiktiga påverkan och hållbarheten inom vår verksamhet.

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder