Medarbetare

Sodexo erbjuder arbeten i lokala samhällen och utbildning som främjar karrirärutveckling och berfordran internt. 

Kunder

Vi kan erbjuda kunderna en mängd tjänster som har en direkt påverkan på strategiska affärsfrågor, som exempelvis de anställdas motivation och företagets konkurrens- och attraktionskraft.

Bra utförande, innovation och företagsansvar är nyckelfaktorer när det gäller vår förmåga att behålla och utveckla våra kundrelationer.

Sodexos client retention rate var 93.3% under  verksamhetsåret 2019

Konsumenter

Vi har möjlighet att förbättra livskvaliteten för miljoner människor, genom att hjälpa konsumenter att ta ttill sig en hälsosammare och mer hållbar livsstil.  92,2 % av siterna i Nordamerika implementerade proaktiva åtgärder enligt Sodexos 10 gyllene relger för näring, hälsa och välmående. 

Sodexo har 5 402 anställda registrerade dietister världen över

Leverantörer och anslutna handlare

Vi söker ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra kommersiella partners och uppmuntrar dem att uppfylla våra höga standarder för kvalitet, arbetsförhållanden, affärsintegritet och miljövård.

92,3 % av koncernens intäkter kommer från länder som har särskilda initiativ för att integrera SME´s (små och medelstora företag) i Sodexos värdekedja. De utvecklar nya relationer i syfte att främja implementeringen av Partner Inclusion Program.

Institutioner och NGOs (Ideella organisationer)

Vi forsätter att utvidga våra ekosystem för att tackla globala problem som arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, mångfald, rättvisa och inkludering, koldioxidutsläpp, näring, matsvinn och bekämpar hunger. 

Vi har framgångsrika relationer med the Organization for Economic Co-operation och Development (OECD), the World Wildlife Fund (WWF), the International Labour Office (ILO), the United Nations, the Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), the Seafood Task Force, Academic institutions som exempelvis Harvard, Cornell eller Audencia.

Via International Framework Agreement är Sodexo sammanlänkad med International Union of Food and Allied Workers (IUF). Vi initierade etableringen av the International Food Waste Coalition (IFWC) och the Global Coalition for Animal Welfare (GCAW).

Investerare

Bellon-familjens aktieinnehav garanterar vår självständighet och stabilitet. Alla i vår familj. Institutionella och individuella aktieägare ger nödvändigt stöd när det gäller koncernens utveckling. 

Aktieägare runtom i världen väljer Sodexo för den fasta tillväxtens, den långsiktiga avkastningens och hållbarhetsåtagandenas skull. 

Regeringar och tillsynsmyndigheter

Våra aktiviteter omfattas av flera lagar inom matsäkerhetsområdet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, offentliga upphandlingar, betalningar etc. En stor del av vår verksamhet är kontrakterad av statliga myndigheter.

Vi deltar i konsultationer som anordnas av regeringar. Sodexo är registrerad i the Transparency register of the European Commission and the European Parliament. Vi följer en etisk lobbyingpolicy på koncernnivå i alla interaktioner med politiker och beslutsfattare. 

Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder