Go to content Go to the main menu Go to search

Nyheter

Sodexo Norden kvalitetssäkrar arbetsmiljön

03 december 2019

Som ett av ännu ganska få bolag har Sodexo Norden certifierats enligt ISO 45001. Certifieringen fokuserar på både säkerhet och hälsa. Sodexo har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor och har genom målmedvetet arbete lyckats halvera antalet olyckor som medfört sjukskrivning.

ISO 45001 är en internationell arbetsmiljöstandard som publicerades 2018 och som möjliggör globala jämförelser när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatser.

– Certifieringen bekräftar att vi arbetar systematiskt och bra med arbetsmiljöfrågor. Den relativt nya ISO-standarden kommer att bidra till kontinuerliga förbättringar i vår strävan efter en olycksfri och hälsosam arbetsplats för alla, säger Peter Mellin, vd Sodexo AB.

Sodexos ökade fokus på hälsa och säkerhet har under de fyra senaste åren halverat antalet olyckor som medfört sjukskrivning. Tydligare rutiner för arbetsmiljöarbetet och en satsning på riskbedömningar är ett par av de bidragande faktorerna som gett resultat.  Målet är dock att komma ner till noll olyckor. De vanligaste orsakerna till våra olyckor idag är fallolyckor och skärskador.

Tillbaka till listan

Kontakta Sodexo