De nationella råden för att begränsa smittspridningen av Covid-19 är tydliga med att alla som kan ska jobba hemifrån. En ny undersökning visar att tre av tio nu jobbar hemifrån. Men hemmakontoren kommer att utgöra en betydande del av svenskarnas arbetsliv även efter pandemin. Det visar en ny stor undersökning där 700 arbetsgivare med fler än 50 anställda svarar på hur de planerar för arbetslivet under och efter pandemin, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Sodexo.

Omställningen från att arbeta på arbetsplatsen till att sitta vid skrivbordet hemma har inneburit ett stort skifte för svenska arbetsgivare. Innan pandemin var det endast fyra procent av medarbetarna som jobbade från hemmet på del- eller heltid. Nu är det 30 procent som sköter arbetet i från hemmakontoret. Det innebär att nästan samtliga som har arbetsuppgifter som går att utföra på distans nu också jobbar hemifrån. Undersökningen visar att det totalt sett är 31 procent av de anställda som har arbetsuppgifter som på hel- eller deltid går att lösa hemifrån.

Men även om pandemin drivit fram förändringen, så är hemmaarbetet här för att stanna. De svenska företagen räknar med att det är 16 procent av medarbetarna som har möjlighet att fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Det finns också tydliga regionala skillnader. I Stockholms län räknar företagen med att nästan 30 procent kommer fortsätta jobba på hel-eller deltid på distans efter pandemin, men där är också andelen hemmajobbare högre och ligger på närmare hälften idag.

”Pandemin har visat att ett nytt sorts arbetsliv är möjligt och till stor del redan är här. Företagen ser att det finns fullgoda alternativ till arbetsresor och fysiska möten. Paradigmskiftet för hemmaarbete har redan skett. Vi kommer inte att återgå till att jobba på samma sätt som tidigare och det kommer ställa stora krav på både anställda, arbetsgivare och samhälle att göra denna förändring till något positivt”, säger Henrik Järleskog, strategichef för Continental Europe på Sodexo.

Företagen anpassar nu även sina lokaler och kontor för en ny situation. Ungefär två tredjedelar har skyltat upp lokalerna för att medarbetare och besökare ska känna sig trygga, de har satt upp regler för hur många som kan vistas samtidigt i lokalerna och möblerat om för att öka avstånd. Nästan hälften har anpassat kontoren efter förändrade behov. Fem procent har redan sagt upp sitt hyreskontrakt och lika stor andel har minskat sina kontorsytor, i Stockholmsregionen har vart tionde företag redan minskat ytan.

Ett förändrat arbetsliv med en stor del av medarbetarna arbetande på distans är både positivt och negativt, anser HR-cheferna. De största fördelarna är (fler svarsalternativ har varit möjliga):

 • Att man utvecklat ett digitalt arbetssätt (62 %)
 • Bättre balans mellan arbetsliv och privatliv (47 %)
 • Mer effektiva möten (37 %)

Det mest negativa är:

 • Svårare att skapa engagemang och teamkänsla (45 %)
 • Sämre psykosocial arbetsmiljö (41 %)
 • Inte lika effektivt samarbete när man inte träffas fysiskt (40 %)

Just medarbetarnas välmående och svårigheten att upptäcka problem hos medarbetarna är det som chefer upplever som mest utmanande. När det gäller produktiviteten är det 11 procent av företagen som uppger att den försämrats, medan 10 procent ser en ökad produktivitet.

”Undersökningen visar att vi sitter på en tickande bomb av psykisk ohälsa. Om inte den ska eskalera i spåren av det ökade distansarbetet måste arbetsgivare nu kliva fram och ta sitt ansvar. Inte enbart av medmänsklighet utan också för att det är viktigt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. För arbetsgivare är den största kostnaden inte förenad med sjukskrivningar, utan med minskad produktivitet”, säger Henrik Järleskog.

Undersökningen visar också att det finns skillnader i graden av hemarbete beroende på vilken bransch som företaget eller organisationen är verksam i. Så här fördelar sig hemarbetet per bransch sett till hur stor andel som jobbar hemma nu:

 • Bygg & fastighet – 21 procent
 • Tillverkningsindustrin – 22 procent
 • Handel – 24 procent
 • Utbildning, vård & omsorg – 26 procent
 • Kommunikation, kultur och annan serviceverksamhet – 53 procent
 • Finans, försäkring, och konsultföretag – 44 procent

Men även om möjligheterna för hemarbete skiljer sig åt mellan branscherna så spår alla att det till stor del kommer att fortsätta efter pandemin. Inom handel och finans räknar man med att närmare 25 procent kommer fortsätta jobba hel- eller deltid från hemmet, medan man inom tillverkningsindustrin och utbildning, vård och omsorg tror att det kommer att ligga på runt 12 procent.

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av Kantar Sifo och bygger på telefonintervjuer med HR-chefer och personalchefer på 700 svenska arbetsgivare inom näringslivet, kommunala, regionala och statliga verksamheter med fler än 50 anställda. Undersökningen utfördes mellan 25 november och 10 december 2020.

För hela undersökningen, kontakta:
Eva Kristensson, Kommunikationsdirektör Sodexo
Telefon: +46 76502 5963
E-post: eva.kristensson@sodexo.com

Henrik Järleskog, Head of Strategy Continental Europe, Sodexo 
Telefon: +46 76502 3052
E-post: henrik.jarleskog@sodexo.com

Tillbaka till listan
Så här kan du nå oss Öppen delning och andra åtgärder